Miljømudring

Ved mudring av forurenset sjøbunn kreves det helt spesielle forholdsregler, både med hensyn til risikovurdering, utstyr og metode for gjennomføring og for overvåking av prosessen.

Miljømudringen kan gjennomføres ved å benytte følgende metoder:

  • Sugemudring: Med denne metoden kan tynne lag med forurensede sedimenter fjernes, og pumpes direkte i deponi eller til fartøy som kan transportere massene til deponi. Før en slik transport vil det være behov for avvanning av massene.
  • Grabbing: Grabbmudring innebærer at sedimentene grabbes opp med spesialutviklet utstyr, slik som spesielle ”miljøgrabber” som er tettere og gir mindre oppvirvling enn ordinære grabber.
  • Graving: Sedimentene kan også graves opp fra en gravelekter med en spesialutviklet graveskuffe. Dette er en skuffe som er utstyrt med et spesielt lokk som gir mindre oppvirvling enn en ordinær graveskuff.


Overvåking
Det vil bli stilt krav til at turbiditeten måles kontinuerlig eller i gitte tidsintervaller nær der mudringsaktiviteten pågår. Denne måles og sammenlignes med en bakgrunnsverdi på en referansestasjon i en viss avstand fra mudringsområdet. Det kan også bli stilt krav om at mudringsområdet avskjermes ved hjelp av et siltskjørt.


Fartøy "Arena" benyttes for sugemudring av sjøbunnen.Miljømudring i Rolfsbukta ved Fornebu.Miljømudring (sugemudring) av småbåthavn.


Eksempler fra Agder Marines tidligere oppdrag:

Mudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2007 Rolfsbukta AS Mudring og ilandbringing av masser. Forurensede masser til NOAH Langøya. Bukt sperret med siltskjørt.

Miljømudring

År Oppdragsgiver Prosjekt
2016 Envisan NV Miljømudring av ca. 150.000 m2 sjøbunn i Trondheim Havn, samt mudring og tildekking i Kanalen, alt som del av prosjektet Renere Havn. Rydde opp i forurenset sjøbunn i sentrale deler av havnebassenget, for å redusere spredning av miljøgifter til vannmiljøet.
2015 Jotun AS Mudring og opprydding i forurensede sedimenter ved Jotuns nedlagte anlegg på Manger.
2013 Kristiansand Eiendom Mudring av 13.000 m2 forurenset sjøbunn ved Bredalsholmen Verft. Forurenset masse til strandkantdeponi i Kongsgårdbukta.
2012 Indre Viksfjord Vel Opprydding i forurensede sedimenter og grønnalgerester I Viksfjord i Larvik kommune.
2011 Bergen kommune Mudring av 1.000 m3 forurenset sjøbunn i Kirkebukten. Massene til deponi på land.
2009 Jotun AS Mudring og tildekking av forurensede sedimenter foran kaianlegg i Sandefjord Masser til NOAH på Langøya
2008 Søylekilen båthavnlag Mudring av Søylekilen båthavn. Masse brakt til strandkantdeponi. Bukt sperret med siltskjørt.
2008 Grimstad kommune Mudring av båthavn i Fevikkilen. Masse brakt til strandkantdeponi i Kristiansand.
2006 E. Abildsnes m.fl Miljømudring av Ternevika, ca. 3.000 m2, masse til strandkantdeponi.
2006 Kristiansand Havn KF Miljømudring av Auglandsbukta, Justvik og Christianholm småbåthavner, ca. 50.000 m3 masse til strandkantdeponi.
2006 Repstad Anlegg AS Miljømudring av Varenbukta, 5.000 m3 forurenset masse til strandkantdeponi i Kongsgårdbukta.
2003 Eramet Norway AS Mudring og ilandbringing av 1.400 m3 forurenset masse ned til –9,0 m. Mudringsområdet avstengt med siltskjørt.
2001 Sørlandskonsult AS/Favorittbygg AS Mudring og ilandbringing av forurensede sedimenter. Småbåthavn i Nedre Gartha, Arendal. Bukt avstengt med siltskjørt.

Innsjøer og vassdrag

År Oppdragsgiver Prosjekt
2001 Kristiansand Parkvesen Undervannskutting av vannlinjer for å gjenskape et klart vannspeil i 2. Stampe i Baneheia, Kristiansand.