top of page
AM mudring46719.jpg

MILJØMUDRING

Mudring vil si å fjerne eller flytte masser fra sjøbunnen.  Dette gjøres normalt for å øke seilingsdybden ved kaier og farleder eller for å fjerne forurensede sedimenter. 

​Muddermassene blir som regel gravd eller grabbet opp i en dumpelekter og deretter slept til et godkjent sjødeponi eller deponi på land. 

 

I dag er mange norske havne- og fjordområder forurenset av miljøgifter som kommer fra blant annet industri, avrenning fra land, avfallsfyllinger og avløp. For å hindre at miljøgiftene og forurensning sprer seg til levende dyr og planter i sjø, er vi avhengig av at sjøbunnen ryddes. Agder Marine har stor kompetanse og lang erfaring med miljømudring. 

Ved miljømudring kreves det helt spesielle forholdsregler, med hensyn til risikovurdering, utstyr og metode for gjennomføring og for overvåking av prosessen. 

Ved miljømudring kreves det helt spesielle forholdsregler, med hensyn til risikovurdering, utstyr og metode for gjennomføring og for overvåking av prosessen.

Sugemudring:

Med denne metoden kan tynne lag med forurensede sedimenter fjernes og pumpes direkte i deponi eller fartøy som kan transportere massene til deponi. Før en slik transport vil det være behov for avvanning av massene.

Grabbing:

Grabbmudring innebærer at sedimentene grabbes opp med spesialutviklet utstyr, «miljøgrabber». Hensikten er å gi mindre oppvirvling enn ordinære grabber. 

Miljøgraving:

Sedimentene kan også graves opp av en gravelekter med spesialutviklet graveskuff. Dette er en skuffe med et spesielt lokk som gir mindre oppvirvling enn en ordinær graveskuff. 

KONTAKT OSS

Lars Martin Storholt

Driftsleder

bottom of page